divadelná inscenácia

4 ŽIVLY – vzdelávacia divadelná inscenácia

Divadelné Centrum | rozpočet: 235 852,00 EUR

O čo išlo v projekte

Projekt‌ ‌‌4‌ ‌‌ŽIVLY‌ ‌j‌e‌ ‌zameraný‌ ‌na‌ ‌oblasť‌ ‌vzdelávania‌ ‌v‌ ‌oblasti‌ ‌environmentálnej‌ ‌výchovy‌ ‌prezentovanú‌ ‌netradičnou‌ ‌formou,‌ ‌neformálnym‌ ‌vzdelávaním‌ ‌prostredníctvom‌ ‌interaktívneho‌ ‌divadla‌ ‌(s‌ ‌aktívnym‌ ‌zapojením‌ ‌zúčastnených‌ ‌divákov)‌ ‌a‌ ‌prostredníctvom‌ ‌enviro‌ ‌aktivít‌, realizovaných‌ ‌naživo‌ ‌aj‌ ‌v‌ ‌online‌ ‌aplikácii.‌ ‌Zážitok‌ ‌z‌ ‌divadla‌ ‌bude‌ ‌umocnený‌ ‌rôznymi‌ ‌neformálnymi‌ ‌vzdelávacími‌ ‌aktivitami,‌ ‌ktoré‌ ‌budú‌ ‌rozvíjať‌ ‌myšlienky‌ ‌a‌ ‌problémy,‌ ‌ktoré‌ ‌inscenácia‌ ‌skúma.‌ ‌

Idea a jej sformulovanie

Divadelné‌ ‌centrum‌ ‌DC (‌P1)‌ ‌ako‌ ‌koordinátor‌ ‌projektu‌ ‌má‌ ‌v‌ ‌súčasnosti‌ ‌za‌ ‌sebou‌ ‌niekoľko‌ ‌projektov,‌ ‌z‌ ‌ktorých‌ ‌vychádza‌ ‌myšlienka‌ ‌v‌ ‌tomto‌ ‌projekte.‌ ‌Súčasná‌ ‌spoločenská‌ ‌situácia‌ ‌mala‌ ‌veľký‌ ‌vplyv‌ ‌nato,‌ ‌že‌ ‌sa‌ ‌DC‌ ‌rozhodlo,‌ ‌že‌ ‌práve‌ ‌témy‌ ‌o‌ ‌klimatických‌ ‌zmenách‌ ‌a‌ ‌o‌ ‌udržateľnom‌ ‌rozvoji‌ ‌premietne‌ ‌do‌ ‌svojich‌ ‌dramaturgických‌ ‌plánov.‌ ‌Pandemická‌ ‌situácia,‌ ‌ktorá‌ ‌v‌ ‌súčasnosti‌ ‌veľmi‌ ‌komplikuje‌ ‌hranie‌ ‌živého‌ ‌divadla,‌ ‌inšpirovala‌ ‌DC,‌ ‌aby‌ ‌začalo‌ ‌v‌ ‌spolupráci‌ ‌s‌ ‌firmou‌ ‌Unite‌ ‌(P3)‌ ‌realizovať‌ ‌divadelnú‌ ‌aplikáciu,‌ ‌ktorá‌ ‌by‌ ‌preniesla‌ ‌videozáznamy‌ ‌vybraných‌ ‌divadelných‌ ‌inscenácií‌ ‌do‌ ‌online‌ ‌priestoru‌ ‌spolu‌ ‌s‌ ‌interaktívnymi‌ ‌cvičeniami,‌ ‌ktoré‌ ‌rozvíjajú‌ ‌témy‌ ‌inscenácie.‌ ‌ DC‌ ‌tak‌ ‌vytvorilo‌ ‌digitálny‌ ‌materiál,‌ ‌ktorý‌ ‌môžu‌ ‌využívať‌ ‌žiaci‌ ‌a‌ ‌pedagógovia‌ ‌na‌ ‌školách‌ ‌ale‌ ‌aj‌ ‌doma‌ ‌v‌ ‌čase,‌ ‌keď‌ ‌sa‌ ‌nemôžu‌ ‌zúčastňovať‌ ‌živých‌ ‌predstavení.‌ ‌

Grant

Pri tomto type projektu sa zvažovala podpora z FPU, ale aj z programu Kreatívna Európa. Za účelom vzdelávacieho rozmeru projektu bol nakoniec zvolený program Erasmus+, nakoľko bola aktuálne otvorená doplňujúca výzva tohto programu, ktorá spája umelecké a vzdelávacie aktivity. Vzhľadom k tomu, že hlavná činnosť Divadelného centra sa zameriava na realizovanie divadelných predstavení pre základné a stredné školy a členovia DC majú bohaté skúsenosti s písaním žiadostí o dotácie (najmä FPU), celý proces tvorby aktivít a spracovania žiadosti o grant bol efektívny.

Spracovanie projektu

Vzhľadom na to, že Erasmus+ program je založený na partnerských projektoch a daná výzva bola klasifikovaná ako "Partnerstvo pre tvorivosť", do projektu boli zapojené viaceré umelecky orientované organizácie. Konkrétne regionálne partnerské organizácie z Kremnice, z Turca, z českého Zlína a z poľského Krakowa.

Projekt rieši 3 témy - spoločenská/environmentálna zodpovednosť vzdelávacích inštitúcií; neformálne a dištančné vzdelávanie; nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy a tvorba vzdelávacích programov.

Realizácia projektu

Projekt je momentálne vo fáze realizácie, a prebieha príprava interaktívnej inscenácie. Celková doba trvania projektu bude 24 mesiacov. Jednou z najväčších výziev realizácie tohto projektu predstavujú aktuálne aj budúce opatrenia v rámci Corona krízy.

Výsledky projektu

inovatívne spojenie umeleckej tvorby a vzdelávania
inovatívny nástroj pre neformálne vzdelávanie - divadelná aplikácia
metodická príručka pre efektívnu impelmentáciu neformálneho vzdelávania

Our comment

K tomuto projektu sme boli prizvaní až v realizačnej fáze. Dôvodom nášho zapojenia do projektu bola najmä potreba inovačného prístupu, nakoľko išlo v rámci grantového programu Erasmus+ o prvú výzvu svojho druhu, ktorá spájala vzdelávacie a umelecké aktivity. Projektovému koordinátorovi preto pomáhame s nastavením projektových aktivít, so zazmluvnením partnerov projektu a hlavne s prehľadným a efektívnym čerpaním prideleného grantu, spolu riadnym vydokladovaním.

Do you have an idea and want to implement it?