Náš príbeh

Motiváciou pri zakladaní spoločnosti v roku 2015 bolo poskytovať profesionálne služby pri získavaní grantového financovania pre zmysluplné projekty. Od založenia sa snažíme realizovať všetky procesy kvalitne, transparente a s dôrazom na reálnu pridanú hodnotu projektov. V rámci nášho komplexného poradenstva poskytujeme počas celej realizačnej fázy podporné manažérske a administratívne služby. Klientov a projekty neprijímame bezhlavo. Aby sme dodržiavali naše hodnoty a filozofiu, v našej činnosti sa predovšetkým sústredíme na kvalitu projektov, nie na ich počet. Práve vďaka kvalite a našej pro-klientskej orientácií sme si vybudovali silné know-how pre rôzne projekty aj netradičného, inovačného charakteru. Zameriavame sa na technologické, tak aj na vzdelávacie a umelecké projekty.

Ponúkame

Kvalitné a profesionálne služby

Pre každú úspešnú a dlhodobo prínosnú spoluprácu je dôležitá otvorená komunikácia a budovanie vzájomnej dôvery. Našou základnou filozofiou je preto spolupráca na základe dlhodobého partnerstva s klientom, ktorá je postavená práve na dôvere. Vzťah s klientom staviame na individuálnom prístupe a snahe vyjsť v ústrety všetkým jeho požiadavkám a potrebám. Úspešné uchádzanie sa o podporu z eurofondov, prípadne iných programov, je veľmi dlhá a náročná cesta. Preto je nutná úzka spolupráca a otvorená komunikácia medzi poradenskou firmou a klientom. Naše poradenstvo v oblasti získavania podpory z eurofondov staviame na štyroch základných pilieroch: spoľahlivosť, komplexnosť, informovanosť, inovatívnosť.

Spoľahlivosť

 • ku klientovi vždy pristupujeme individuálne tak, aby sme mu zaručili kvalitné poradenstvo v oblasti čerpania eurofondov
 • dbáme na dodržiavanie plánovaného harmonogramu, ako aj dohodnutých postupov práce
 • pri spolupráci dbáme na maximálnu diskrétnosť
 • otvorene a intenzívne komunikujeme s klientom tak, aby bolo zaručené maximálne možné splnenie jeho požiadaviek

Inovatívnosť

 • navrhujeme efektívne riešenia, využívajúce rôzne inovatívne a netradičné prístupy v prípade vyskytnutých problémov
 • navrhované riešenia dokážeme presadiť ako doplnenie príslušných oficiálnych metodík
 • disponujme viacerými skúsenosťami s využívaním napríklad bankového sektora pri finančnej realizácii projektu
 • intenzívne komunikujeme s príslušnými riadiacimi orgánmi

Komplexnosť

 • pri realizácii verejných obstarávaní, zazmluvňovania práv duševného vlastníctva, patentových prihlášok, povinného obstarávania nákladov spolupracujeme s partnerskou advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o., ktorá sa špecializuje práve na túto oblasť
 • zabezpečujeme celkové spracovanie jednotlivých častí projektu tak, aby na seba logicky a plynulo nadväzovali

Informovanosť

 • hľadáme možnosti využívania vlastných kapacít klienta tak, aby bola príprava projektu pre neho čo najefektívnejšia
 • pravidelne sa zúčastňujeme na seminároch, informačných dňoch a informačným podujatiach k jednotlivým programom a výzvam pre čerpanie eurofondov
 • pravidelne sledujeme vyhlasovanie, prípadného doplnenie výziev pre čerpanie eurofondov

Politika kvality a Enviromentálna politika

V oblasti kvality
 • vytvárame podmienky pre neustále zlepšovanie procesov a kvality práce vo všetkých oblastiach spoločnosti, a to najmä v oblasti poradenstva eurofondov
 • dosahujeme vysokú spokojnosť zákazníkov s kvalitou poskytovaných služieb
 • zavádzame nové postupy a prístupy ku poskytovaniu služieb v oblasti poradenstva Eurofondov
 • budujeme kolegiálnu atmosféru a stabilný kolektív
 • rozvíjame spoluprácu s partnermi
 • sa aktívne zapájame do činností podporujúcich spoločnosť
V oblasti environmentálneho rozvoja
 • vytvárame podmienky pre sústavné zlepšovanie vykonávaných činností spoločnosti v súlade so súčasnými požiadavkami environmentálneho správania
 • zabezpečujeme prevenciu znečisťovania životného prostredia cestou zníženia spotreby materiálu a presadzovanie recyklácie odpadu tam, kde je to možné
 • včasnou identifikáciou environmentálnych aspektov a ich riadením minimalizujeme negatívne dopady na životné prostredie
 • dodržiavame príslušné právne a iné požiadavky vzťahujúce sa na environmentálne aspekty identifikované v spoločnosti

Náš tím

Matej Novotný

Konateľ

Petra Kováčiková

Projektová manažérka

Martin Maťko

Projektový manažér

Samuel František Mičuda

Právnik pre VO

Jakub Dušan Gallo

Komunikácia a marketing

Tuli Novotný

Strážca termínov

Naši partneri

Pre zabezpečenie vysokej kvality poskytovaných služieb v oblasti prípravy a realizácie verejných obstarávaní úzko spolupracujeme s advokátskou kanceláriou.

Spoločnosť Top privacy poskytuje služby v oblasti bezpečnosti, ochrany dát a GDPR. Okrem služieb zodpovednej osoby poskytuje aj poradenstvo v oblasti priemyselnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti.

Skupina ADVICE CENTRE spája poradenské spoločnosti, ktoré poskytujú špičkové služby pri využití vzájomných synergií právnikov, konzultantov a poradcov z viacerých oblastí.

Priestory kde pracujeme