Náš príbeh

Motiváciou pri zakladaní spoločnosti v roku 2015 bolo poskytovať profesionálne služby pri získavaní grantového financovania zo slovenských a z medzinárodných schém pre inovatívne projekty. Od začiatku sa snažíme realizovať všetky procesy kvalitne, transparente a s dôrazom na reálnu pridanú hodnotu projektov. V rámci nášho komplexného poradenstva poskytujeme počas celej realizačnej fázy podporné manažérske a administratívne služby. Klientov a projekty neprijímame bezhlavo. Dodržiavajúc naše hodnoty a filozofiu sa v našej činnosti zameriavame predovšetkým na projekty s medzinárodným presahom a ich kvalitu, nie na ich počet. Práve vďaka kvalite a našej pro-klientskej orientácií využívame naše know-how v rôznych inovačných projektoch. Zameriavame sa ako na technologické, tak aj na vzdelávacie a umelecké projekty.

Ponúkame

Kvalitné a profesionálne služby

Pre každú úspešnú a dlhodobo prínosnú spoluprácu je dôležitá otvorená komunikácia a budovanie vzájomnej dôvery. Našou základnou filozofiou je preto spolupráca na základe dlhodobého partnerstva s klientom, ktorá je postavená práve na dôvere. Vzťah s klientom staviame na individuálnom prístupe a snahe vyjsť v ústrety všetkým jeho požiadavkám a potrebám. Úspešné uchádzanie sa o podporu z eurofondov, prípadne iných programov, je veľmi dlhá a náročná cesta. Preto je nutná úzka spolupráca a otvorená komunikácia medzi poradenskou firmou a klientom. Naše poradenstvo v oblasti získavania podpory z eurofondov staviame na šiestich základných pilieroch: spoľahlivosť, komplexnosť, informovanosť, inovatívnosť, networking a transparentnosť.

Medzinárodný Networking

 • projektom s ideou, ktorej potenciál presahuje hranice akejkoľvek krajiny pomáhame vytvárať synergické efekty prostredníctvom rozšírenia projektu o medzinárodných partnerov
 • máme skúsenosti s členstvom v medzinárodných konzorciách, ktoré sú v niektorých eurofondových výzvach nevyhnutné

Transparentnosť

 • s klientami a partnermi komunikujeme vždy transparentne a otvorene
 • vďaka nášmu prístupu k riadeniu a koordinácií projektov si budujeme partnerstvá, ktoré využívame pri ďalších projektoch a príležitostiach
 • všetky dôležité informácie týkajúce sa projektu komunikujeme s klientmi vopred tak, aby sme prípadné prekážky využívali vo svoj prospech

Spoľahlivosť

 • ku klientovi vždy pristupujeme individuálne tak, aby sme mu zaručili kvalitné poradenstvo v oblasti čerpania eurofondov
 • dbáme na dodržiavanie plánovaného harmonogramu, ako aj dohodnutých postupov práce
 • pri spolupráci dbáme na maximálnu diskrétnosť
 • otvorene a intenzívne komunikujeme s klientom tak, aby bolo zaručené maximálne možné splnenie jeho požiadaviek

Inovatívnosť

 • navrhujeme efektívne riešenia, využívajúce rôzne inovatívne a netradičné prístupy v prípade vyskytnutých problémov
 • navrhované riešenia dokážeme presadiť ako doplnenie príslušných oficiálnych metodík
 • disponujme viacerými skúsenosťami s využívaním napríklad bankového sektora pri finančnej realizácii projektu
 • intenzívne komunikujeme s príslušnými riadiacimi orgánmi

Komplexnosť

 • pri realizácii verejných obstarávaní, zazmluvňovania práv duševného vlastníctva, patentových prihlášok, spolupracujeme s spoľahlivými partnermi, ktorí sa špecializuje práve na túto oblasť
 • zabezpečujeme celkové spracovanie jednotlivých častí projektu tak, aby na seba logicky a plynulo nadväzovali

Informovanosť

 • hľadáme možnosti využívania vlastných kapacít klienta tak, aby bola príprava projektu pre neho čo najefektívnejšia
 • pravidelne sa zúčastňujeme na seminároch, informačných dňoch a informačným podujatiach k jednotlivým programom a výzvam pre čerpanie eurofondov
 • pravidelne sledujeme vyhlasovanie, prípadného doplnenie výziev pre čerpanie eurofondov

Politika kvality a Enviromentálna politika

V oblasti kvality
 • vytvárame podmienky pre neustále zlepšovanie procesov a kvality práce vo všetkých oblastiach spoločnosti, a to najmä v oblasti poradenstva eurofondov
 • dosahujeme vysokú spokojnosť zákazníkov s kvalitou poskytovaných služieb
 • zavádzame nové postupy a prístupy ku poskytovaniu služieb v oblasti poradenstva Eurofondov
 • budujeme kolegiálnu atmosféru a stabilný kolektív
 • rozvíjame spoluprácu s partnermi
 • sa aktívne zapájame do činností podporujúcich spoločnosť
V oblasti environmentálneho rozvoja
 • vytvárame podmienky pre sústavné zlepšovanie vykonávaných činností spoločnosti v súlade so súčasnými požiadavkami environmentálneho správania
 • zabezpečujeme prevenciu znečisťovania životného prostredia cestou zníženia spotreby materiálu a presadzovanie recyklácie odpadu tam, kde je to možné
 • včasnou identifikáciou environmentálnych aspektov a ich riadením minimalizujeme negatívne dopady na životné prostredie
 • dodržiavame príslušné právne a iné požiadavky vzťahujúce sa na environmentálne aspekty identifikované v spoločnosti

Náš tím

Matej Novotný

konateľ
Lean Six Sigma Black Belt

Michal Patúš

senior projekt manažér

Petra Kováčiková

senior projekt manažér

Boris Gerik

projektový manažér

Eva Mažáry

projektový manažér

Lucia Balgová

HR

Jozef Hlaváč

externý konzultant

Tuli Novotný

strážca termínov

info(@)balteus.sk

Naši partneri

Spolupráca na projektoch európskej úrovne

Podpora inovácii

Slovenská Aliancia pre Inovácie

Regionálne partnerstvá IT spoločností

BNI

Business network

Inovačné centrum