Naše služby

V spoločnosti BALTEUS spol. s r.o. vám poradíme v oblasti eurofondov, skonzultujeme vaše nápady na projekty a prevedieme vás cez všetky projektové fázy od sformulovania zámeru až po ukončenie realizácie projektu. Vo všeobecnosti celý životný cyklus projektu prechádza postupne piatimi fázami. Radi vám poradíme vo všetkých fázach spoločne alebo samostatne.

Prvotná analýza

Na začiatku spolupráce s klientom konzultujeme jeho projektový zámer a hľadáme možnosti realizácie. Po špecifikácií projektového zámeru klientom poskytneme Stručnú štúdiu uskutočniteľnosti z aktuálnych dotačných schém. Účelom prvotnej analýzy je tiež získanie celkovej predstavy o spôsobe realizácie projektu s finančnou podporou EU. V nadväznosti na našu prvotnú analýzu navrhneme ďalší postup pre úspešnú realizáciu projektu.

Komplexná realizácia

V rámci komplexnej realizácie projektu vám radi s celým procesom podávania žiadosti, ako aj so samotnou realizáciou/implementáciou, monitoringom a ukončením projektu pomôžeme a poskytneme celkový servis. Prevedieme vás cez všetky projektové fázy, tzn. celý životný cyklus projektu, ktorý vo všeobecnosti pozostáva z nasledujúcich piatich fáz:

IDEA PROJEKTU

Idea projektu je základný stavebný kameň celého projektového procesu a úspešného uchádzania sa o eurofondy. Jasné a komplexné sformulovanie základnej myšlienky pozostáva z odpovedí na tieto otázky:

 • čo idem robiť ?
 • pre koho to idem robiť ?
 • ako to idem robiť ?

Tvorbe idey je nutné venovať dostatočné množstvo času ešte predtým než sa pustíme do ďalších krokov. Jej sformulovanie je mimoriadne dôležité pre všetky následné fázy prípravy kvalitného projektu a úspešné schválenie podpory z eurofondov (prípadne ďalších / iných programov). Je dôležité si uvedomiť, že prvotná idea a požadované ciele projektu musia vzísť od klienta – vás. Preto je v tejto fáze potrebná intenzívna komunikácia. Našou úlohou je vám poradiť a pomôcť ich rozvíjať smerom ku konkrétnym programom a výzvam pre čerpanie eurofondov.

VYHĽADANIE VHODNEJ VÝZVY

Po jasnom sformulovaní idey projektu a stanovení si konkrétnych cieľov je ďalším krokom vyhľadanie správneho programu a následne výzvy pre váš projektový zámer. V tejto fáze vám pomôžeme s diagnostikou projektového zámeru, porovnáme súlad cieľov projektu s cieľmi jednotlivých programov a výziev. Pri niektorých projektových zámeroch je možné kombinovať čerpanie nevratných finančných príspevkov aj z viacerých programov a výziev súčasne.
Po úspešnom vyhľadaní programovej zhody s konkrétnou výzvou (prípadne výzvami) bude potrebné získať všetky dostupné informácie o podmienkach čerpania eurofondov pre túto výzvu. Detailne overíme všetky podmienky oprávnenosti žiadateľa, oprávnenosti aktivít, oprávneností výdavkov a pod.
Následne sme pripravení pustiť sa do spracovania samotného projektu.

SPRACOVANIE PROJEKTU

Spracovanie projektu je najrozsiahlejšou fázou pre úspešné čerpanie eurofondov. Štruktúra žiadosti je vo väčšine žiadostí podobná. Obvykle sa postupne skladá z uvedených základných častí a postupov (prípadne z ich ekvivalentov):

Vzhľadom na odlišnosť subjektu vyhlasovateľa výzvy a vzhľadom na odlišnú štruktúru žiadostí o dotácie a jej povinné časti, môže byť projektová dokumentácia doplnená aj o:

 • záväzné stanoviská príslušných úradov;
 • popis zazmluvňovania partnerov, členov konzorcia, patentové prieskumy a pod.;
 • prípadne vypracovanie povinných či nepovinných štúdii;
 • komunikácia s príslušnými riadiacimi orgánmi (RO) a implementačnými agentúrami, prípadne kontaktnými bodmi;
 • v prípade dodatočného vyžiadania doplnenia žiadosti, spracovanie požadovaných dokumentov a informácií;
 • a ďalšie.

Pozor, niektoré projekty či grantové žiadosti (najmä pre rámcové a komunitárne programy) je nutné spracovávať v anglickom jazyku. Túto skutočnosť prostredníctvom native speaker-a taktiež zastrešujeme.
Pre úspešné uchádzanie sa o eurofondy je veľmi dôležité kvalitne spracovať všetky jednotlivé časti projektu, tak aby bola dodržaná ich logická následnosť, správna štylizácia textu a dosiahnutá celková komplexnosť projektu. Na základe vami požadovaných cieľov projektu, stanoveného rozpočtu, očakávaného dopadu, prípadne ďalších požiadaviek vám spracujeme grantovú žiadosť tak, aby mala čo najvyššiu šancu na úspešné schválenie. V tejto fáze je taktiež dôležitá častá vzájomná komunikácia s klientom a jeho spätná väzba na návrh projektu, ktorý mu ešte pred podaním žiadosti o dotáciu posielame.

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU

Po úspešnom schválení žiadosti o eurofondy a podpísaní grantovej zmluvy prichádza na rad implementácia projektu, teda jeho samotná realizácia. V tejto fáze klientom môžeme pre úspešnú realizáciu projektu poskytnúť poradenské služby, služby externého manažmentu a služby administratívneho servisu.
Ide najmä o dodržiavanie časového harmonogramu, finančného rozpočtu projektu a konkrétnych postupov zadefinovaných v projekte, resp. žiadosti o eurofondy. V praxi sú to samotné technické postupy, povolenia/schválenia príslušných úradov, pomerne náročná administratíva v súvislosti s prijímaním jednotlivých častí nevratného finančného príspevku a pod.
Veľmi častou povinnosťou je v tejto realizačnej fáze verejné obstarávanie či zložitejšie zazmluvňovanie práv duševného vlastníctva, prípadné patentové prihlášky. Pri uvedených záležitostiach spolupracujeme s partnerskou advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o., ktorá sa špecializuje práve na túto oblasť.

UKONČENIE PROJEKTU

V záverečnej fáze je najpodstatnejšie celkové vyhodnotenie projektu. Celý proces od prvotnej myšlienky, cez úspešné schválenie podpory z eurofondov a ukončenie projektu je dlhodobý a náročný proces, ktorý vám pomôžeme dôkladne vyhodnotiť. Komplexné zhodnotenie celého procesu realizujeme prostredníctvom týchto základných bodov:

 • očakávané ciele verzus reálne dosiahnuté ciele,
 • plánovaný rozpočet verzus reálne náklady,
 • plánovaný pracovný plán verzus skutočná realizácia,
 • ako realizácia projektu pôsobila na ostatný chod organizácie,
 • ako záväzná doba pre udržanie projektu pôsobila na organizáciu,
 • konečné vyhodnotenie celého snaženia a najmä zhodnotenie prínosu čerpania eurofondov pre vašu firmu či organizáciu.

Dôležité je si uvedomiť, že projekt nekončí realizáciou projektového zámeru, ale až konečnou správou projektu a vyúčtovaním. Tieto dokumenty je pre úspešné ukončenie potrebné odovzdať vykonávateľovi konkrétnej výzvy, čím sa definitívne ukončí čerpanie eurofondov pre konkrétny projekt.

Medzinárodný networking

Niektoré eurofondové schémy vyžadujú, aby žiadateľ o nenávratný finančný prostriedok zdokladoval, že jeho projekt je realizovaný v rámci medzinárodných konzorcií. Projektom nielenže pomáhame získať medzinárodný rozmer, dokážeme sprostredkovať účasť v medzinárodných konzorciách a sami sa stávame aj ich súčasťou. Vďaka našim partnerom a transparentnej spolupráci pomáhame dodať mnohým projektovým zámerom Európsky a medzinárodný rozmer, prostredníctvom ktorého vytvárame nové situácie a pomáhame rozvíjať podnikateľské prostredie nielen pre slovenské, ale aj zahraničné spoločnosti.

Verejné obstarávanie

Realizácia verejného obstarávania sa zďaleka netýka len implementácie eurofondov. Naša spoločnosť ponúka komplexné služby poradenstva a servisu pri všetkých typoch verejných obstarávaní. Pre zabezpečenie vysokej kvality všetkých procesov týkajúcich sa verejného obstarávania, úzko spolupracujeme s advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o., s ktorou vedieme náš partnerský portál pre služby verejného obstarávania. Naše služby v oblasti verejného obstarávania sa dajú rozdeliť do dvoch skupín:

Služby pre verejných obstarávateľov
 • poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a verejných obchodných súťaží
 • analýza predmetu obstarávania a návrh najvhodnejšieho postupu v súlade  s platnými právnymi predpismi
 • zabezpečenie komplexných služieb v procese verejného obstarávania v zmysle platných právnych predpisov
 • vypracovanie súťažných podkladov
 • vypracovanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
 • vysvetlenie k dokumentácii verejného obstarávania
 • spracovanie dokumentácie verejného obstarávania
 • zabezpečenie komplexných služieb pri verejnej obchodnej súťaži v zmysle platných právnych predpisov
 • zadávanie zákaziek cez elektronické trhovisko – EKS
Služby pre záujemcov/uchádzačov
 • sledovanie zverejnených oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v oblasti pôsobenia uchádzačom/záujemcom.
 • poradenstvo pri zostavovaní ponuky, kontrola úplnosti ponuky z hľadiska obsahovej aj formálnej
 • poradenstvo pri podávaní žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu alebo námietky
 • Poradenstvo pri zadávaní zákaziek cez elektronické trhovisko – EKS

S kým spolupracujeme

BALTEUS spol. s r.o. ponúka svoje poradenské služby v oblasti čerpania eurofondov širokej škále potenciálnych žiadateľov. V aktuálnom programovom období EÚ 2021 – 2027 ako aj v iných paralelných programoch na národnej alebo medzinárodnej úrovni sa dajú potenciálni žiadatelia rozdeliť do týchto skupín:

MSP - malé a stredné podniky

Vzdelávacie a vedecké inštitúcie a spin-off

Veľké podniky

Neziskové organizácie a občianske združenia

Samosprávy

Napíšte nám