verejné obstarávanie brezno

Bytový dom ul. MPČĽ Brezno – Mazorníkovo (Verejné obstarávanie)

Mesto Brezno | rozpočet (PHZ): 6 354 519,25 EUR bez DPH

O čo išlo v projekte

Výber zhotoviteľa s dostatočnými kapacitami pre realizáciu projektu - výstavbu 96 nájomných bytov spolu s technickou infraštruktúrou, postupom nadlimitnej zákazky. Z dôvodu pomerne vysokej investičnej náročnosti projektu, bola pri tejto zákazke využitá aj úspešná el. aukcia za účelom čo najefektívnejšej hospodárnosti výdavkov.

Idea/riešenie a jeho sformulovanie

Koncepcia riešenia vychádza z požiadaviek vytvoriť optimálne podmienky na bývanie pre rôzne skupiny obyvateľstva, ako pre mladé rodiny, tak aj pre seniorov. Pozemok určený na výstavbu je situovaný na okraji sídliska v príjemnej tichej lokalite. Z východnej strany sa nachádza jeden 8 - poschodový bytový dom, zo severnej strany sa nachádza prístupová komunikácia, z ostatných strán sú polia a lúky.

Grant / financovanie

Vo vzťahu k rozsahu projektu pozostávalo financovanie projektu z viacerých zdrojov:

1. Dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR podľa Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v zmysle vykonávacích predpisov.

2. Z úveru poskytnutého od Štátneho fondu rozvoja bývania podľa Zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

3. Vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na úhradu rozdielu medzi obstarávacou cenou a súčtom dotácie z MDV SR a úveru zo ŠFRB.

Príprava verejného obstarávania

Príprava verejného obstarávania z väčšinovej časti pozostáva z výberu samotného postupu, dôkladného vyhotovenia opisu predmetu v súlade s ust. § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nastavení optimálnych podmienok účasti tak, aby bola jednak zabezpečená široká hospodárska súťaž v súlad so zákonom a zároveň požadovaná kvalitatívna úroveň uchádzačov. Vzhľadom na uvedené sme v súčinnosti s obstarávateľom zvolili postup verejnej súťaže s využitím elektronickej aukcie, nakoľko bola očakávaná vysoká účasť uchádzačov. Berúc do úvahy osobitosti zákazky – stavebné práce veľkého objemu, zvolili sme špecifické podmienky účasti, ako sú: doloženie finančnej a ekonomickej spôsobilosti účastníkov – tzn. povinnosť predložiť prehľad o obrate a vyhlásenie banky, ako aj podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti uvedením zoznamu referencií (technická infraštruktúra a stavby obdobných objemov) a disponovanie odbornými kapacitami – stavbyvedúci s dlhoročnou skúsenosťou. Vzhľadom na spoluprácu s partnerskou advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s.r.o. netreba opomenúť dôležitosť nastavenia obchodných podmienok a návrhu výslednej zmluvy o dielo, v ktorej boli vzhľadom na objem stavebných prác nastavené rôzne zabezpečujúce inštitúty, odkladacia podmienka účinnosti zmluvy vzhľadom na nevyhnutnosť spolufinancovania zo ŠFRB a Ministerstva Dopravy Slovenskej republiky ako aj zodpovednostné vzťahy a iné dôležité prvky záväzkového vzťahu.

Priebeh verejného obstarávania

V priebehu verejného obstarávania sme po administratívnej stránke zabezpečovali komunikáciu s jednotlivými záujemcami prostredníctvom žiadostí o vysvetlenie, ako aj vecné konzultácie vzhľadom na ustanovenia zmluvných podmienok. Verejného obstarávania sa v súlade s predpokladom zúčastnilo 9 uchádzačov, pričom vzhľadom na využitie elektronickej aukcie bolo nevyhnutné pred vstupom do aukčnej siene vyhodnotiť splnenie podmienok účasti u všetkých uchádzačov s čím priamo súvisí zaslanie veľkého množstva žiadostí o vysvetlenie ponuky podľa ust. § 40 ods. 4 alebo ust. § 53 ods. 1. Po príprave zápisníc z vyhodnotenia podmienok účasti, z vyhodnotenia ponúk a administratívneho zabezpečenia menovania komisie sa uskutočnila elektronická aukcie počas, ktorej výsledná cena oproti predpokladanej hodnote zákazky klesla o viac ako 18%. Následne boli vyhotovené oznámenia o neprijatí ponúk, informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a všetky nevyhnutné úkony smerujúce k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom.

Výsledky projektu

Uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom
Podporené nájomné bývanie v Meste Brezno
1 376 423,10 Eur úšetrených prostriedkov

Náš komentár k projektu

Pri zákazke takéhoto rozsahu bolo nevyhnutné kvalitné nastavenie zákazky a to najmä podmienky účasti a návrh zmluvy o dielo tak, aby boli v presnom súlade, a aby reflektovali požiadavky na realizáciu zákazky. Celkové nastavenie súťaže napĺňalo požiadavky na zhotoviteľa s dostatočnými kapacitami a zároveň princíp nediskriminácie.

Máte nápad a chcete ho realizovať ?