Slovenská firma uspela v prvom kole EIC Accelerator

EIC Accelerator

IQ CAPITAL, s.r.o.

PURITY THROUGH MINERALIZATION

Ako efektívne vyriešiť kontaminanty a vírusy vo vzduch ? Čo pomôže, aby sa kontaminanty len mechanicky nepremiestňovali, ako pri klasických filtračných zariadeniach ?

Riešenie ponúka projekt PURITY THROUGH MINERALIZATION. Tento projekt je výsledkom dlhoročnej spolupráce inovačnej spoločnosti IQ CAPITAL, s.r.o. a akademického sektora - Technická Univerzita v Košiciach a Univerzita Komenského v Bratislave.

Projekt rieši degradáciu vírusov a patogénov na molekulárnej úrovni až do fázy mineralizácie, čím vytvára nové „čisté“ molekuly vzduchu. Toto riešenie vytvára úplne nové technologické postupy založené na efektívnej synergii viacerých procesov v inovatívnom reaktore, ktoré môžu byť využiteľné v mnohých ďalších oblastiach. Kľúčovými aspektmi účinnosti celého riešenia je efektívna synergia studenej plazmy a fotokatalýzy v reálnom prostredí – bez produkcie ozónu a ďalších nežiadúcich plynov či látok.

Idea a jej sformulovanie

Spoluprácu so spoločnosťou IQ CAPITAL, s.r.o. sme zahájili ešte v roku 2019, kedy už svet ovplyvňovala pandémia COVID-19. Projekt bol v tom čase ešte vo výskumno-vývojovej fáze (TRL 4-5 - "technológia validovaná v príslušnom prostredí"). Technologický princíp bol teda overený a začínal sa transformovať do konkrétnych produktov, ktoré by bolo možné umiestniť na trh.

V tom čase už celosvetovo vnikala silná naliehavosť na technologické riešenia schopné efektívnej dekontaminácie vzduchu.

Grant

Keďže projekt sa zaoberal prevratnou inováciou a jeho dopad bol jednoznačne identifikovaný ako nadnárodný, zvolili sme grantovú schému EIC Accelerator. Cieľom EIC Accelerator-u je identifikovať a podporovať prelomové technológie a zmeny v inováciách s potenciálom rozšíriť sa na medzinárodnej úrovni a stať sa lídrom na trhu. Podporuje všetky fázy inovácií, od výskumu a vývoja vedeckých základov, cez validáciu a demonštráciu prelomových technológií a inovácií, až po rozvoj a rozširovanie začínajúcich, malých a stredných podnikov (MSP).

Spracovanie projektu

Grantová žiadosť pre EIC Accelerator pozostáva z dvoch fáz:

- krátky návrh (koncept projektu)

- plný návrh (po hodnotení "GO" krátkeho návrhu)

Krátky návrh sme podali prostredníctvom Európskeho portálu pre financovanie a výberového konania, ten nás nasmeroval na IT platformu založenú na umelej inteligencii Al platform.

Krátky návrh pozostával z:

– 5-stranového formulára, kde bolo potrebné zhrnúť návrh a odpovedať na súbor otázok týkajúcich sa predkladanej inovácie, potenciálneho trhu a projektového tímu

– krátkej prezentácie zámeru a spoločnosti v rozsahu do 10 slaidov podľa požadovaného formátu

– video s dĺžkou 3 minúty, kde hlavní členovia projektového tímu prezentovali a popísali svoju motiváciu pre uchádzanie sa o grant EIC.

https://balteus.sk/2021/12/08/slovenska-firma-uspela-v-prvom-kole-eic-accelerator-a/

Realizácia projektu

Po obdržaní "GO" hodnotenia krátkeho návrhu už pripravujeme plný návrh projektu pre EIC = IDEOLOGY | DEVELOPMENT | GO to MARKET |

Aktuálne je technológia a produkty prezentované v slovenskom pavilóne na výstave EXPO Dubaj 2021. Celý tím už teraz pracuje na tom, aby EXPO Dubaj 2021 nebol vrcholom projektu, ale aby projekt aj naďalej napredoval a bol úspešný, napríklad aj v druhom kole EIC Accelerator-a, ktoré nás čaká v najbližších mesiacoch.

Výsledky projektu

Prevratná slovenská inovácia
Medzinárodný úspech
Efektívna spolupráca súkromného a akademického sektora

Náš komentár k projektu

Projekt, a celá spolupráca od začiatku predstavovala veľkú výzvu. Bolo potrebné presne a efektívne skoordinovať informácie od všetkých zúčastnených inštitúcií tak, aby projekt obstál vo veľmi silnej európskej konkurencii. V rámci krátkeho návrhu sa nám podarilo projekt obhájiť a tešíme sa na ďalšie výzvy pri plnom návrhu a následnej realizácii projektu.

Máte nápad a chcete ho realizovať ?