elektromobilita EEA granty

Elektromobilita a Nórske granty

MARTEL Trade, s.r.o. | rozpočet: 747 165,00 EUR

Clean electro charging

Projekt sa aktuálne realizuje. Cieľom projektu je vytvorenie systému/riešenia na získavanie zelenej energie z obnoviteľného zdroja (slnka) vďaka fotovoltaike, ktorá bude fungovať na striedač – energia zo slnka rovno do automobilu, a/alebo ukladaní energie zo slnka do batérie (úložisko) a jej následný prevod do elektromobilu.

Projekt sa zameriava na vývoj inovatívneho technologického riešenia pre elektronabíjačky, ktorá bude pozostávať zo synergie troch inovačných prvkov:

- Výroba „čistej energie“ nabíjacej stanice- fotovoltické riešenie pre napájanie elektromobilov

- Energy management system: smart riadenie výkonu a ukladanie energie nabíjacej stanice

- „User friendly“ aplikácia (cloud base): pokrývajúca možnosti a údaje o sieti nabíjacích staníc

Výsledkom projektu bude technologická a ekologická inovácia nabíjacích staníc pre elektromobily, vďaka synergii jednotlivo fungujúcich riešení do komplexného produktu - produktovej rady, s cieľom zníženia environmentálnej záťaže celého životného cyklu elektromobilov. Žiadateľ MARTEL Trade s.r.o., spolu s partnerom projektu MARTEL Sminn, s.r.o., sú obaja členmi skupiny MARTEL, ktorá sa venuje inovatívnym riešeniam v oblasti elektroenergetiky. Konkrétne, MARTEL Trade s.r.o. sa zameriava na fotovoltaické systémy a ich implementáciu, zatiaľ čo MARTEL Sminn, s.r.o. sa orientuje na vývoj riešení pre elektromobilitu. Tretí partner projektu UNITE, s.r.o., sa zameriava na vývoj softvérových riešení, a do projektu bol prizvaný na základe dlhodobej spolupráce so skupinou MARTEL.

Idea a jej sformulovanie

Spolupráca začala na základe priateľských vzťahov a predošlých spoluprác. Skupina MARTEL nás oslovila s nápadom vývoja inovatívnej produktovej rady elektro-nabíjačiek a ich následného uvedenia do reálneho prevádzkového prostredia. Inovatívnosť elektro-nabíjačiek pozostáva z využitia čistej, zelenej energiu zo slnečného žiarenia – fotovoltika a zároveň ponúka čiastočné rieši nežiadúceho odpadu - opotrebované batérie elektromobilov, ktoré sú v rámci projektu recyklované, tzn. znovu-použité, ako úložisko získanej slnečnej energie.

Grant

Grantový program a samotnú výzvu sme hľadali s ohľadom na inovatívnosť a silný ekologický rozmer projektového zámeru a jeho možný široký dopad. Opäť nám pozitívne „hrali do karát“ aktuálne celoeurópske priority, ktoré sa zameriavajú na znižovanie CO2 v ovzduší a rozvoj alternatívnych palív v doprave. Vzhľadom na potenciál projektového zámeru sme hľadali najvhodnejšiu výzvu. Práve výzva BIN 01 z EEA grants, známe aj ako „Nórske granty“, vyšla ako najvhodnejšia pre tento projekt. EEA grants predstavujú Nórsky finančný mechanizmus postavený na dohode medzi Nórskym kráľovstvom, ako prispievateľským štátom, a Slovenskou republikou, ako prijímateľským štátom. Tento príspevok má za cieľ znižovať sociálne a ekonomické rozdiely v rámci EHP (Európsky hospodársky priestor) a posilňovať vzájomné vzťahy. Samotná výzva bola zameraná na Zelené inovácie v priemysle.

Spracovanie projektu

Po niekoľkých pracovných stretnutiach s partnermi projektu, objasnenia problematiky elektromobility a detailoch projektového zámeru, sme sa pustili do tvorby grantovej žiadosti. Tento proces pozostáva zo spracovania získaných informácií od klienta a dostupných overených dát, do samotnej grantovej žiadosti. Po ucelení logiky a textových častí prichádza na rad príprava rozpočtu projektu. Rozpočet opäť vychádza z prvotných dát od partnerov a našich skúseností z predošlých projektov t.j., ako ho nastaviť, aby bol čo najvýhodnejší pre plynulú realizáciu projektu. Zároveň sme tiež pripravovali potrebné povinné prílohy žiadosti, a partneri oslovovali a získavali priestory pre umiestnenie testovacích elektro-nabíjačiek.

Realizácia projektu

Projekt je momentálne vo fáze implementácie, kedy bol zazmluvnený, a partneri začali s prácou na jednotlivých vývojových častiach elektro-nabíjačiek. Následne po ich vývoji testované v prevádzkovom prostredí. My, ako agentúra, začíname pracovať na realizácii VO, kde predmetom bude marketingová kampaň pre komercializáciu produktovej rady elektro nabíjačiek, s cieľom ich umiestnenia na trhu a získanie reklamných partnerov. Súčasťou projektu sú aj konferencie na podporu povedomia o projekte a možnostiach čerpania Nórskych grantov, v rámci ktorých už bola realizovaná prvá Otváracia konferencia k projektu formou online.

Výsledky projektu

Vývoj inovatívnej produktovej rady elektro-nabíjačiek
Znižovanie CO2
Rozvoj MSP

Náš komentár k projektu

Od začiatku spolupráce je medzi partnermi projektu a nami (ako poradenskou agentúrou) priateľská a otvorená komunikácia, čo celú spoluprácu uľahčuje. Vyskytnuté rozpočtové zmeny boli odkomunikované a vyriešené v prospech všetkých zainteresovaných strán. Pri dodatočných doplneniach pred podpisom projektovej zmluvy zo strany Výskumnej agentúry (ako sprostredkovateľský orgán) bola taktiež ochota riešiť/objasniť nejasnosti, čo celkovo proces implementácie zjednodušuje. Aj vďaka tomuto prístupu nás partner projektu MARTEL Sminn, s.r.o. oslovil na spoluprácu pre ich ďalší projektový zámermi v oblasti elektromobility.

Máte nápad a chcete ho realizovať ?