škola stupava verejné obstarávanie

Nadstavba panelovej školy Stupava (Verejné obstarávanie)

Mesto Stupava | rozpočet (PHZ): 2 523 059,13 EUR bez DPH

O čo išlo v projekte

Zákazka spolufinancovaná z EŠIF – IROP. Jedná sa o špecifickú zákazku, nadstavbu ktorá si vyžadovala použitie špecifických materiálov a stavebných postupov, pre jej kvalitnú realizáciu.

Idea/riešenie a jeho sformulovanie

Jednalo sa o špecifickú zákazku, nadstavby ktorá si vyžaduje použitie špecifických materiálov a stavebných postupov, pre jej kvalitnú realizáciu.

Grant / financovanie

Zákazka je z prevažnej väčšiny spolufinancovaná zo zdrojov EÚ - Integrovaný regionálny operačný program. Aj z tohoto musela dokumentácia ak postupu verejného obstarávania spĺňať najprísnejšie kritéria.

Príprava verejného obstarávania

Príprava verejného obstarávania z väčšinovej časti pozostáva z výberu samotného postupu, dôkladného vyhotovenia opisu predmetu v súlade s ust. § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a na nastavení optimálnych podmienok účasti tak, aby bola jednak zabezpečená široká hospodárska súťaž a súlad so zákonom a zároveň požadovaná kvalitatívna úroveň uchádzačov. Vzhľadom na špecifické a náročne technické a technologické postupy, ktoré mali byť využité a taktiež na dôraz na kvalitu pri prevedení týchto postupov zo strany obstarávateľa boli nastavené veľmi špecifické podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti, v dôsledku čoho sme z vlastnej iniciatívy požiadali Úrad pre verejné obstarávanie o 1. ex ante kontrolu pre posúdenie správnosti a vhodnosti nastavenia takýchto podmienok pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti obstarávateľa s kvalitatívnou pripravenosťou potenciálnych uchádzačov. Pri tejto podlimitnej zákazke na stavebné práce sme v súčinnosti s obstarávateľom zvolili postup bez využitia elektronického trhoviska a zároveň sme postupovali v zmysle ust. § 112 ods. 6 tzv. reverzným postupom, ktorý umožňuje verejného obstarávateľa významným spôsobom administratívne odbremeniť.

Priebeh verejného obstarávania

V priebehu plynutia lehoty na predkladanie ponúk sme zabezpečovali komunikáciu s uchádzačmi a taktiež sme sa vysporiadali so žiadosťou o nápravu, pri ktorej nám významným spôsobom uľahčilo prácu práve požiadanie Úradu pre verejné obstarávanie o 1. ex ante kontrolu pri príprave celej súťaže. Uchádzač ktorý sa po prvotnom vyhodnotení ponúk umiestnil na prvom mieste následne uspokojujúco aj prostredníctvom odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky osvedčil splnenie podmienok účasti a kvalitatívnu pripravenosť a vzhľadom na najnižšiu cenu bol vyhodnotení ako uchádzač úspešný. Po zadministrovaní všetkej dokumentácie (zápisnic, menovania komisie, oznámení) sme verejného obstarávateľa úspešne sprevádzali až k podpisu zmluvy o dielo. Výsledná cena bola nakoniec o viac ako 19% nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Výsledky projektu

Uzavretá zmluva s úspešným uchádačom
583 323,48 Eur úšetrených prostriedkov
Zvýšenie kapacity Zakladnej školy o 280 žiakov

Náš komentár k projektu

Keďže táto zákazka je spolufinancovaná z Eurofondov, jej nastavenie a musí byť predmetom prísnych kontrol. Najväčšou výzvou tejto zákazky, bola kvalitné nastavenie podmienok sútaže, aby bol vybratý dodávateľ s dodatočnými kapacitami a zároveň, aby nastavenie podmienok súťaže nebolo pri kontrolách vyhodnotené ako diskriminačné.

Máte nápad a chcete ho realizovať ?