zvysenie technologickej úrovne spoločnosti

Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti

M T J interiér, s.r.o. | rozpočet: 456 473,33 EUR

Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti

Spoločnosť M T J interiér, s.r.o. využila ďalší projekt na zvýšenie svojej technologickej úrovne, ktorý navyše nadväzoval na predošlý projekt tejto spoločnosti. Prvý projekt sa venoval prevažne zvýšeniu technologického procesu spracovania dreva, cieľom tohto druhého projektu bolo zlepšiť technológie v časti kovovýroby (Laserový rezací stroj).

Idea a jej sformulovanie

Projekt je súčasťou komplexného investičného plánu do inovácií v spoločnosti. Prirodzene nadväzoval na predošlý projekt, na ktorom sme spolupracovali. Hlavným cieľom bolo vytvorenie nového procesu (služby) laserového rezania plechov. Laserové rezanie predstavuje proces s vysokou pridanou hodnotou, ktorú vykonávalo len málo spoločností na Slovensku a teda dodanie týchto služieb bolo závislé od voľných kapacít dodávateľov.

Grant

Spoločnosť využila priaznivé nastavenie Operačného programu Výskum a Inovácie, kedy sa mohla o grant (nenávratný finančný príspevok) uchádzať opakovane. Nastavenie aktivít projekt a očakávaných výsledkov boli definované, ako nadstavba z realizovaného projektu z roku 2018.

Spracovanie projektu

Vzhľadom na overenú spoluprácu so spoločnosťou pri predošlom projekte sme navzájom už poznali naše očakávania a proces, ktorým musí spracovanie projektu prejsť. Analýzou trhového prostredia boli definované parametre, ktoré mala nová technológia (Laserový rezací stroj a CNC ohraňovací lis) spĺňať. Logika projektu bola nastavená tak, aby klient už pri laserovom rezaní nebol závislý od kapacít externých dodávateľov a dokonca mohol tieto služby poskytovať aj externým odberateľom.

Realizácia projektu

Postupom verejného obstarávania boli vybraní dodávatelia technologických celkov, tak aby boli schopní dodržať všetky požadované parametre a nie len ponúknuť najnižšiu cenu. Harmonogram fyzickej realizácie projektu bol harmonizovaný pre oba technologické celky, aby inštalácia a uvedenie do prevádzky mala čo najmenší vplyv na prebiehajúcu výrobu.

Výsledky projektu

nový inovačný proces - Laserové rezanie plechov
vlastné kapacity pre procesy s vysokou pridanou hodnotou a odstránenie závislosti na externých dodávateľoch
nové kontrakty

Náš komentár k projektu

Tento projekt predstavuje model spolupráce, kedy bol na začiatku definovaný komplexný investičný plán do inovácií a postupne sa napĺňal vo viacerých fázach/projektoch. Jedná sa teda o model kedy Eurofondové projekty na seba nadväzujú. Po úspešnej inovácii technologického zázemia na úroveň industry 4.0 budú nasledovať vzdelávacie projekty a obstaranie softvérových nástrojov pre pracovníkov spoločnosti.

Máte nápad a chcete ho realizovať ?