Naše služby

V spoločnosti BALTEUS spol. s r.o. vám poradíme v oblasti získavania vhodného grantového a kapitálového financovania. Zanalyzujeme vaše nápady a prevedieme vás cez všetky projektové fázy od sformulovania zámeru až po ukončenie realizácie projektu. Pre potreby systematického čerpania grantov a účasť vo veľkých medzinárodných projektoch dokážeme zauditovať vaše procesy a navrhnúť optimalizácie, ktoré vám pomôžu byť úspešný.

Prvotná analýza potenciálu

Ste organizácia, ktorá má záujem o financovanie svojho podnikania cez rôzne granty ale neviete, ktorá z aktuálnych alebo pripravovaných výziev je pre vás „tá pravá“? Radi vám to pomôžeme zmeniť.

Ak ešte nemáte predstavu, ktorá grantová schéma by bola pre vás vhodná, prejdite na časť ZHODNOTENIE POTENCIÁLU ČERPANIA GRANTOV PRE ORGANIZÁCIU.

Ak už máte konkrétny projekt (investičný zámer), prejdite na ZHODNOTENIE POTENCIÁLU ČERPANIA GRANTU PRE KONKRÉTNY PROJEKT.

Zhodnotenie potenciálu čerpania grantov pre organizáciu

Na začiatku celého cyklu získavania podpory z EÚ je potrebné spracovanie prvotnej analýzy. Ide o službu, ktorá vám umožní bližšie identifikovať potenciál čerpania podpory vašich aktivít cez konkrétne grantové schémy.

Prečo je táto služba dôležitá?

• identifikujeme, či má vaša organizácia potenciál získať podporu z EÚ
• získate návrh nastavenia aktivít pre grantové financovanie na základe našich dlhodobých skúseností
• analýzu pripravujú skúsení projektoví manažéri

Na úvod máme pre vás pripravený dotazník, ktorý nám umožní lepšie spoznať vašu organizáciu. Nájdite si čas na jeho vyplnenie (trvá to cca 20 minút) a buďte čo najpresnejší a najúprimnejší.

Po spracovaní informácií, ktoré uvediete v dotazníku zhotovíme analýzu vo forme stručnej štúdie realizovateľnosti možností získania grantovej podpory pre vašu organizáciu. Následne si s vami dohodneme video call (v trvaní cca 45 min.), kde si s vami túto analýzu prejdeme, zodpovieme vaše otázky a dohodneme sa na ďalšom postupe prípadnej spolupráce.

Zhodnotenie potenciálu čerpania grantu pre konkrétny projekt

Na začiatku celého cyklu získavania podpory z EÚ je potrebné spracovanie prvotnej analýzy. Ide o službu, ktorá vám umožní bližšie identifikovať potenciál čerpania podpory vášho projektu (investičného zámeru) cez konkrétne grantové schémy.

Prečo je táto služba dôležitá?

– identifikujeme, či má konkrétny projekt (investičný zámer) potenciál získať podporu z EÚ
– naši experti budú hľadať optimálne riešenie financovania vašich aktivít
– analýzu pripravujú skúsení projektoví manažéri

Na úvod máme pre vás pripravený dotazník, ktorý nám umožní lepšie sa oboznámiť so zmýšľaným projektom (investičným zámerom). Nájdite si čas na jeho vyplnenie (trvá to cca 20 minút) a buďte čo najpresnejší a najúprimnejší.

Po spracovaní informácií, ktoré uvediete v dotazníku zhotovíme analýzu vo forme stručnej štúdie realizovateľnosti získania grantovej podpory pre vás projektový zámer. Následne si s vami dohodneme video call (v trvaní cca 45 min.), kde si s vami túto analýzu prejdeme, zodpovieme vaše otázky a dohodneme sa na ďalšom postupe prípadnej spolupráce.

Organizačno-procesný audit

Čo to znamená a prečo by ste ho mali mať?

V prípade, že máte záujem o systematické a dlhodobé čerpanie grantov (cca od 4-5 a viac grantových žiadostí ročne), alebo máte v pláne prípravu veľkých Európskych projektov (program Horizont Európa) služba organizačno-procesného auditu vám pomôže tieto ciele dosiahnuť.

Naša služba organizačno-procesného auditu sa opiera o celosvetovo rozšírenú metodiku Lean Six Sigma, ktorá spája optimalizačné metódy vyvíjané od 50.rokov minulého storočia spoločnosťou TOYOTA – Lean (pôvodne TPS – Toyota production system) a metodikou nezávisle vyvíjanou od 80. rokov minulého storočia spoločnosťou MOTOROLA a General motors (GM). Dnes je metodika Lean Six Sigma globálne najpoužívanejším nástroj na procesné optimalizácie v rôznych spoločnostiach. Odborným garantom je u nás procesno-projektový manažér  – úroveň Black Belt.

Skutočnou a nezameniteľnou hodnotou každej organizácie sú ľudia!
Efektívne využitie ich potenciálu je kľúčom k úspechu.
Pomôžeme vám optimalizovať procesy vo vašej organizácii tak, aby sme maximalizovali efektívne využitie ľudských zdrojov, bez vyvolaných dodatočných investičných nákladov (CAPEX). Nebude tak dochádzať k enormnému preťaženiu niektorých zamestnancov na úkor druhých.
Silnou pridanou hodnotou je aj fakt, že tieto optimalizačné procesy vám zostanú a môžete z nich ťažiť dlhodobo.

Nami ponúkaný organizačno-procesný audit navyše dopĺňame o rozmer optimalizovania procesov tak, aby bolo možné v riešenej organizácii efektívne, systematicky a dlhodobo čerpať granty pre jej ďalší rozvoj.

Organizačno-procesný audit prebieha formou pracovných stretnutí/workshopov riešiteľského tímu, priamo v dotknutej organizácii.

1. Stanovenie rozsahu a cieľov

Na úvodných stretnutiach si spoločne definujeme rozsah zahrnutých oddelení/divízii riešenej organizácii a  prioritné ciele auditu.

2. Zostavenie riešiteľského tímu

Kvalitný tím je polovica úspechu! Spoločne si zostavíme riešiteľský tím, prierezovo zložený z pracovníkov dotknutých oddelení/divízii. Pre úspech optimalizačného projektu je nevyhnutné, aby bol tím rôznorodý podľa oddelení/divízii aj podľa hierarchie spoločnosti (vykonávatelia procesov aj manažéri procesov).

*projekt bude vyžadovať kapacity riešiteľského tímu cca : 4-6 hod./týždeň

3. Procesný model

Kombináciou rôznych overených techník vytvoríme procesný model (PSM) a tok činností v rámci riešenej organizácie. Následne zriadime mapovanie toku pridanej hodnoty (VSM). Takto zachytený procesný model a model vytvárania pridanej hodnoty tvoria prvý celkový obraz o procesnom fungovaní riešenej organizácie a naznačí priestor na procesné zlepšenie.

4. Snímkovanie kapacity

Dáta, dáta, dáta! Máme na mysli reálne dáta zo zmapovaných procesov. Procesný model je potrebné doplniť o reálne údaje, aby mohol byť zodpovedne vyhodnotený.

Má pondelok ráno alebo piatok poobede reálny vplyv na kvalitu a výkonnosť procesov?
Má niektorá kombinácia pracovníkov a využívanej techniky reálny vplyv na kvalitu a výkonnosť procesov ?
Majú niektoré definované interné postupy reálny vplyv na kvalitu a výkonnosť procesov?

Toto sú len niektoré zo základných otázok, ktoré je potrebné overiť reálnymi dátami/údajmi z prebiehajúcich procesov v riešenej organizácii.

5. Analýza údajov

Zozbierané údaje následne viacerými štatistickými metódami vyhodnotíme a nasimulujeme rôzne možné riešenia. Vyhodnotenie dát je samozrejme úloha pre softvér, kde využívame hlavný softvérový nástroj metodiky Lean SixSigma, ktorým je softvér MiniTab.

6. Tvorba koncepcie a plánu zlepšenia

Táto časť je spravidla pre riešiteľský tím najzábavnejšia fáza. Procesy sú dôkladne zmapované, reálne dáta z procesov sú zozbierané, vyhodnotené a teraz nasleduje kreatívna tvorba najvhodnejších optimalizačných riešení a prípadná simulácia ich efektu v softvéri.

Financovanie projektu

Podpora projektov vo forme priamej finančnej podpory – nevratné granty alebo kapitálový „booster“, príp. nefinančnej podpory (poradenstvo/patentové rešerše a pod. )

Grantový projekt

V rámci komplexnej realizácie projektu vám radi s celým procesom podávania žiadosti, ako aj so samotnou realizáciou/implementáciou, monitoringom a ukončením projektu pomôžeme a poskytneme celkový servis. Prevedieme vás cez všetky projektové fázy, celý životný cyklus projektu, ktorý vo všeobecnosti pozostáva z nasledujúcich piatich fáz:

IDEA PROJEKTU

Idea projektu je základný stavebný kameň celého projektového procesu a úspešného uchádzania sa o eurofondy. Jasné a komplexné sformulovanie základnej myšlienky pozostáva z odpovedí na tieto otázky:

 • čo idem robiť ?
 • pre koho to idem robiť ?
 • ako to idem robiť ?

Tvorbe idey je nutné venovať dostatočné množstvo času ešte predtým než sa pustíme do ďalších krokov. Jej sformulovanie je mimoriadne dôležité pre všetky následné fázy prípravy kvalitného projektu a úspešné schválenie podpory z eurofondov (prípadne ďalších / iných programov). Je dôležité si uvedomiť, že prvotná idea a požadované ciele projektu musia vzísť od klienta – vás. Preto je v tejto fáze potrebná intenzívna komunikácia. Našou úlohou je vám poradiť a pomôcť ich rozvíjať smerom ku konkrétnym programom a výzvam pre čerpanie eurofondov.

VYHĽADANIE VHODNEJ VÝZVY
Po jasnom sformulovaní idey projektu a stanovení si konkrétnych cieľov je ďalším krokom vyhľadanie správneho programu a následne výzvy pre váš projektový zámer. V tejto fáze vám pomôžeme s diagnostikou projektového zámeru, porovnáme súlad cieľov projektu s cieľmi jednotlivých programov a výziev. Pri niektorých projektových zámeroch je možné kombinovať čerpanie nevratných finančných príspevkov aj z viacerých programov a výziev súčasne.
Po úspešnom vyhľadaní programovej zhody s konkrétnou výzvou (prípadne výzvami) bude potrebné získať všetky dostupné informácie o podmienkach čerpania eurofondov pre túto výzvu. Detailne overíme všetky podmienky oprávnenosti žiadateľa, oprávnenosti aktivít, oprávneností výdavkov a pod.
Následne sme pripravení pustiť sa do spracovania samotného projektu.
SPRACOVANIE PROJEKTU
Spracovanie projektu je najrozsiahlejšou fázou pre úspešné čerpanie eurofondov. Štruktúra žiadosti je vo väčšine žiadostí podobná. Obvykle sa postupne skladá z uvedených základných častí a postupov (prípadne z ich ekvivalentov):
Vzhľadom na odlišnosť subjektu vyhlasovateľa výzvy a vzhľadom na odlišnú štruktúru žiadostí o dotácie a jej povinné časti, môže byť projektová dokumentácia doplnená aj o:

 • záväzné stanoviská príslušných úradov;
 • popis zazmluvňovania partnerov, členov konzorcia, patentové prieskumy a pod.;
 • prípadne vypracovanie povinných či nepovinných štúdii;
 • komunikácia s príslušnými riadiacimi orgánmi (RO) a implementačnými agentúrami, prípadne kontaktnými bodmi;
 • v prípade dodatočného vyžiadania doplnenia žiadosti, spracovanie požadovaných dokumentov a informácií;
 • a ďalšie.

Pozor, niektoré projekty či grantové žiadosti (najmä pre rámcové a komunitárne programy) je nutné spracovávať v anglickom jazyku. Túto skutočnosť prostredníctvom native speaker-a taktiež zastrešujeme.
Pre úspešné uchádzanie sa o eurofondy je veľmi dôležité kvalitne spracovať všetky jednotlivé časti projektu, tak aby bola dodržaná ich logická následnosť, správna štylizácia textu a dosiahnutá celková komplexnosť projektu. Na základe vami požadovaných cieľov projektu, stanoveného rozpočtu, očakávaného dopadu, prípadne ďalších požiadaviek vám spracujeme grantovú žiadosť tak, aby mala čo najvyššiu šancu na úspešné schválenie. V tejto fáze je taktiež dôležitá častá vzájomná komunikácia s klientom a jeho spätná väzba na návrh projektu, ktorý mu ešte pred podaním žiadosti o dotáciu posielame.

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU
Po úspešnom schválení žiadosti o eurofondy a podpísaní grantovej zmluvy prichádza na rad implementácia projektu, teda jeho samotná realizácia. V tejto fáze klientom môžeme pre úspešnú realizáciu projektu poskytnúť poradenské služby, služby externého manažmentu a služby administratívneho servisu.
Ide najmä o dodržiavanie časového harmonogramu, finančného rozpočtu projektu a konkrétnych postupov zadefinovaných v projekte, resp. žiadosti o eurofondy. V praxi sú to samotné technické postupy, povolenia/schválenia príslušných úradov, pomerne náročná administratíva v súvislosti s prijímaním jednotlivých častí nevratného finančného príspevku a pod.
Veľmi častou povinnosťou je v tejto realizačnej fáze verejné obstarávanie či zložitejšie zazmluvňovanie práv duševného vlastníctva, prípadné patentové prihlášky. Pri uvedených záležitostiach spolupracujeme s partnerskou advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o., ktorá sa špecializuje práve na túto oblasť.
UKONČENIE PROJEKTU

V záverečnej fáze je najpodstatnejšie celkové vyhodnotenie projektu. Celý proces od prvotnej myšlienky, cez úspešné schválenie podpory z eurofondov a ukončenie projektu je dlhodobý a náročný proces, ktorý vám pomôžeme dôkladne vyhodnotiť. Komplexné zhodnotenie celého procesu realizujeme prostredníctvom týchto základných bodov:

 • očakávané ciele verzus reálne dosiahnuté ciele,
 • plánovaný rozpočet verzus reálne náklady,
 • plánovaný pracovný plán verzus skutočná realizácia,
 • ako realizácia projektu pôsobila na ostatný chod organizácie,
 • ako záväzná doba pre udržanie projektu pôsobila na organizáciu,
 • konečné vyhodnotenie celého snaženia a najmä zhodnotenie prínosu čerpania eurofondov pre vašu firmu či organizáciu.

Dôležité je si uvedomiť, že projekt nekončí realizáciou projektového zámeru, ale až konečnou správou projektu a vyúčtovaním. Tieto dokumenty je pre úspešné ukončenie potrebné odovzdať vykonávateľovi konkrétnej výzvy, čím sa definitívne ukončí čerpanie eurofondov pre konkrétny projekt.

Kapitálové investície

Financovať svoje projekty môžete aj cez tzv. equity fondy, ktoré sprostredkovávajú rôzne súkromné spoločnosti na Slovensku, či v Čechách, ale aj verejné equity fondy. Celkovo je týchto fondov približne 13.

Súčasťou našej práce je aj monitoring a spolupráca s equity fondami, vďaka čomu vám vieme pomôcť získať podporu pre vaše aktivity. Každý z fondov má iné podmienky a možnosti, ale radi vás prevedieme aj týmito vodami, aby ste mohli svoje podnikanie plnohodnotne rozbehnúť.

S kým spolupracujeme

BALTEUS spol. s r.o. ponúka svoje poradenské služby v oblasti čerpania eurofondov širokej škále potenciálnych žiadateľov. V aktuálnom programovom období EÚ 2021 – 2027 ako aj v iných paralelných programoch na národnej alebo medzinárodnej úrovni sa dajú potenciálni žiadatelia rozdeliť do týchto skupín:

MSP - malé a stredné podniky

Vzdelávacie a vedecké inštitúcie a spin-off

Veľké podniky

Neziskové organizácie a občianske združenia

Samosprávy

Napíšte nám