Naše služby

V spoločnosti BALTEUS spol. s r.o. vám poradíme v oblasti získavania vhodného grantového a kapitálového financovania. Zanalyzujeme vaše nápady a prevedieme vás cez všetky projektové fázy od sformulovania zámeru až po ukončenie realizácie projektu. Pre potreby systematického čerpania grantov a účasť vo veľkých medzinárodných projektoch dokážeme zauditovať vaše procesy a navrhnúť optimalizácie, ktoré vám pomôžu byť úspešný.

Prvotná analýza potenciálu

Ste organizácia, ktorá má záujem o financovanie svojho podnikania cez rôzne granty ale neviete, ktorá z aktuálnych alebo pripravovaných výziev je pre vás „tá pravá“? Radi vám to pomôžeme zmeniť.

Ak ešte nemáte predstavu, ktorá grantová schéma by bola pre vás vhodná, prejdite na časť ZHODNOTENIE POTENCIÁLU ČERPANIA GRANTOV PRE ORGANIZÁCIU.

Ak už máte konkrétny projekt (investičný zámer), prejdite na ZHODNOTENIE POTENCIÁLU ČERPANIA GRANTU PRE KONKRÉTNY PROJEKT.

Zhodnotenie potenciálu čerpania grantov pre organizáciu

Na začiatku celého cyklu získavania podpory z EÚ je potrebné spracovanie prvotnej analýzy. Ide o službu, ktorá vám umožní bližšie identifikovať potenciál čerpania podpory vašich aktivít cez konkrétne grantové schémy.

Prečo je táto služba dôležitá?

• identifikujeme, či má vaša organizácia potenciál získať podporu z EÚ
• získate návrh nastavenia aktivít pre grantové financovanie na základe našich dlhodobých skúseností
• analýzu pripravujú skúsení projektoví manažéri

Na úvod máme pre vás pripravený dotazník, ktorý nám umožní lepšie spoznať vašu organizáciu. Nájdite si čas na jeho vyplnenie (trvá to cca 20 minút) a buďte čo najpresnejší a najúprimnejší.

Po spracovaní informácií, ktoré uvediete v dotazníku zhotovíme analýzu vo forme stručnej štúdie realizovateľnosti možností získania grantovej podpory pre vašu organizáciu. Následne si s vami dohodneme video call (v trvaní cca 45 min.), kde si s vami túto analýzu prejdeme, zodpovieme vaše otázky a dohodneme sa na ďalšom postupe prípadnej spolupráce.

Zhodnotenie potenciálu čerpania grantu pre konkrétny projekt

Na začiatku celého cyklu získavania podpory z EÚ je potrebné spracovanie prvotnej analýzy. Ide o službu, ktorá vám umožní bližšie identifikovať potenciál čerpania podpory vášho projektu (investičného zámeru) cez konkrétne grantové schémy.

Prečo je táto služba dôležitá?

– identifikujeme, či má konkrétny projekt (investičný zámer) potenciál získať podporu z EÚ
– naši experti budú hľadať optimálne riešenie financovania vašich aktivít
– analýzu pripravujú skúsení projektoví manažéri

Na úvod máme pre vás pripravený dotazník, ktorý nám umožní lepšie sa oboznámiť so zmýšľaným projektom (investičným zámerom). Nájdite si čas na jeho vyplnenie (trvá to cca 20 minút) a buďte čo najpresnejší a najúprimnejší.

Po spracovaní informácií, ktoré uvediete v dotazníku zhotovíme analýzu vo forme stručnej štúdie realizovateľnosti získania grantovej podpory pre vás projektový zámer. Následne si s vami dohodneme video call (v trvaní cca 45 min.), kde si s vami túto analýzu prejdeme, zodpovieme vaše otázky a dohodneme sa na ďalšom postupe prípadnej spolupráce.

Organizačno-procesný audit

Čo to znamená a prečo by ste ho mali mať?

V prípade, že máte záujem o systematické a dlhodobé čerpanie grantov (cca od 4-5 a viac grantových žiadostí ročne), alebo máte v pláne prípravu veľkých Európskych projektov (program Horizont Európa) služba organizačno-procesného auditu vám pomôže tieto ciele dosiahnuť.

Naša služba organizačno-procesného auditu sa opiera o celosvetovo rozšírenú metodiku Lean Six Sigma, ktorá spája optimalizačné metódy vyvíjané od 50.rokov minulého storočia spoločnosťou TOYOTA – Lean (pôvodne TPS – Toyota production system) a metodikou nezávisle vyvíjanou od 80. rokov minulého storočia spoločnosťou MOTOROLA a General motors (GM). Dnes je metodika Lean Six Sigma globálne najpoužívanejším nástroj na procesné optimalizácie v rôznych spoločnostiach. Odborným garantom je u nás procesno-projektový manažér  – úroveň Black Belt.

Skutočnou a nezameniteľnou hodnotou každej organizácie sú ľudia!
Efektívne využitie ich potenciálu je kľúčom k úspechu.
Pomôžeme vám optimalizovať procesy vo vašej organizácii tak, aby sme maximalizovali efektívne využitie ľudských zdrojov, bez vyvolaných dodatočných investičných nákladov (CAPEX). Nebude tak dochádzať k enormnému preťaženiu niektorých zamestnancov na úkor druhých.
Silnou pridanou hodnotou je aj fakt, že tieto optimalizačné procesy vám zostanú a môžete z nich ťažiť dlhodobo.

Nami ponúkaný organizačno-procesný audit navyše dopĺňame o rozmer optimalizovania procesov tak, aby bolo možné v riešenej organizácii efektívne, systematicky a dlhodobo čerpať granty pre jej ďalší rozvoj.

Organizačno-procesný audit prebieha formou pracovných stretnutí/workshopov riešiteľského tímu, priamo v dotknutej organizácii.

1. Stanovenie rozsahu a cieľov

Na úvodných stretnutiach si spoločne definujeme rozsah zahrnutých oddelení/divízii riešenej organizácii a  prioritné ciele auditu.

2. Zostavenie riešiteľského tímu

Kvalitný tím je polovica úspechu! Spoločne si zostavíme riešiteľský tím, prierezovo zložený z pracovníkov dotknutých oddelení/divízii. Pre úspech optimalizačného projektu je nevyhnutné, aby bol tím rôznorodý podľa oddelení/divízii aj podľa hierarchie spoločnosti (vykonávatelia procesov aj manažéri procesov).

*projekt bude vyžadovať kapacity riešiteľského tímu cca : 4-6 hod./týždeň

3. Procesný model

Kombináciou rôznych overených techník vytvoríme procesný model (PSM) a tok činností v rámci riešenej organizácie. Následne zriadime mapovanie toku pridanej hodnoty (VSM). Takto zachytený procesný model a model vytvárania pridanej hodnoty tvoria prvý celkový obraz o procesnom fungovaní riešenej organizácie a naznačí priestor na procesné zlepšenie.

4. Snímkovanie kapacity

Dáta, dáta, dáta! Máme na mysli reálne dáta zo zmapovaných procesov. Procesný model je potrebné doplniť o reálne údaje, aby mohol byť zodpovedne vyhodnotený.

Má pondelok ráno alebo piatok poobede reálny vplyv na kvalitu a výkonnosť procesov?
Má niektorá kombinácia pracovníkov a využívanej techniky reálny vplyv na kvalitu a výkonnosť procesov ?
Majú niektoré definované interné postupy reálny vplyv na kvalitu a výkonnosť procesov?

Toto sú len niektoré zo základných otázok, ktoré je potrebné overiť reálnymi dátami/údajmi z prebiehajúcich procesov v riešenej organizácii.

5. Analýza údajov

Zozbierané údaje následne viacerými štatistickými metódami vyhodnotíme a nasimulujeme rôzne možné riešenia. Vyhodnotenie dát je samozrejme úloha pre softvér, kde využívame hlavný softvérový nástroj metodiky Lean SixSigma, ktorým je softvér MiniTab.

6. Tvorba koncepcie a plánu zlepšenia

Táto časť je spravidla pre riešiteľský tím najzábavnejšia fáza. Procesy sú dôkladne zmapované, reálne dáta z procesov sú zozbierané, vyhodnotené a teraz nasleduje kreatívna tvorba najvhodnejších optimalizačných riešení a prípadná simulácia ich efektu v softvéri.

Financovanie projektu

Podpora projektov vo forme priamej finančnej podpory – nevratné granty alebo kapitálový „booster“, príp. nefinančnej podpory (poradenstvo/patentové rešerše a pod. )

Grantový projekt

V rámci komplexnej realizácie projektu vám radi s celým procesom podávania žiadosti, ako aj so samotnou realizáciou/implementáciou, monitoringom a ukončením projektu pomôžeme a poskytneme celkový servis. Prevedieme vás cez všetky projektové fázy, celý životný cyklus projektu, ktorý vo všeobecnosti pozostáva z nasledujúcich piatich fáz:

IDEA PROJEKTU
VYHĽADANIE VHODNEJ VÝZVY
SPRACOVANIE PROJEKTU
IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU
UKONČENIE PROJEKTU
Kapitálové investície

Financovať svoje projekty môžete aj cez tzv. equity fondy, ktoré sprostredkovávajú rôzne súkromné spoločnosti na Slovensku, či v Čechách, ale aj verejné equity fondy. Celkovo je týchto fondov približne 13.

Súčasťou našej práce je aj monitoring a spolupráca s equity fondami, vďaka čomu vám vieme pomôcť získať podporu pre vaše aktivity. Každý z fondov má iné podmienky a možnosti, ale radi vás prevedieme aj týmito vodami, aby ste mohli svoje podnikanie plnohodnotne rozbehnúť.

S kým spolupracujeme

BALTEUS spol. s r.o. ponúka svoje poradenské služby v oblasti čerpania eurofondov širokej škále potenciálnych žiadateľov. V aktuálnom programovom období EÚ 2021 – 2027 ako aj v iných paralelných programoch na národnej alebo medzinárodnej úrovni sa dajú potenciálni žiadatelia rozdeliť do týchto skupín:

MSP - malé a stredné podniky

Vzdelávacie a vedecké inštitúcie a spin-off

Veľké podniky

Neziskové organizácie a občianske združenia

Samosprávy

Napíšte nám