Ekologické CNG a Nórske granty

Ekologické CNG a Nórske granty

LUBEX, s.r.o. | rozpočet: 547 930,00 EUR

Ekologické CNG v priemysle a logistike

Schválený projekt sa aktuálne realizuje. Hlavný problém, ktorý projekt rieši je nedostatočné využívanie ekologických alternatívnych palív v automobilovej doprave v regióne Kysuce, ktoré je zapríčinené nedostatočným povedomím o ekologickejších formách pohonných látok a tiež nedostatočnou (v prípade CNG paliva neexistujúcou) infraštruktúrou. CNG (stlačený plyn) ako jedno z alternatívnych palív, predstavuje inovatívnu zelenú technológiu, ako pre osobnú, tak pre nákladnú dopravu. Z pohľadu znečistenia ovzdušia emisiami CO2 predstavuje logistika v priemysle - obzvlášť v ľahkom priemysle najväčší podiel tvorby emisií CO2, aj preto sa v projekte zameriavame okrem priemyselných prevádzok aj na logistiku.

Projekt bude danú problematiku riešiť poskytnutím a sprístupnením výhod CNG technológie a zvýšením povedomia o nej v danom regióne. Tento cieľ bude napĺňaný prostredníctvom vytvorenia komplexného balíka služieb, ktorý bude pozostávať z:

- vybudovania príslušnej CNG infraštruktúry,

- poskytovania služby prenájmu CNG testovacích vozidiel,

- a poskytnutia poradenstva pri prechodne na CNG technológiu.

Spolu s dvoma partnermi projektu dosiahneme synergický efekt, tzn. naprojektovanie riešenia CNG plniacej stanice priamo pre potreby projektu v spolupráci s partnerom SEOL spol. s r.o. A partner LZ Trade s.r.o., pripraví stavebnú plochu v danej lokalite pre umiestnenie CNG stanice. Služby na komercializáciu stanice, tzn. prenájom predvádzacích vozidiel zabezpečí priamo žiadateľ - LUBEX spol. s r.o. v spolupráci s partnerom LZ Trade s.r.o., ktorý podporí využitie CNG aj v službách, nákladnej doprave a logistike ako takej.

Idea a jej sformulovanie

Klient nás oslovil s ideou výstavby CNG plniacej stanice vo svojom kraji pôsobenia – Kysuce. Začali sme preto analýzou potrieb v tejto lokalite s cieľom zistiť, či tu takáto potreba/dopyt je. Z analýzy vyšlo nedostatočné povedomie o ekologickejších formách pohonných látok a tiež nedostatočná, v prípade CNG paliva neexistujúca, infraštruktúra alternatívnych palív v danom regióne, no zároveň vysoký potenciál ich využívania v prípade možnosti prechodu na CNG technológiu.

Grant

Vzhľadom na aktuálne zelené výzvy a priority EÚ na znižovanie CO2 a snahy o ekologizáciu dopravy, sme identifikovali, že projektový zámer má ambíciu uspieť. Hľadali sme preto vhodnú výzvu. Aj v vzhľadom na vtedajšie "hluché" obdobie v rámci výziev na Slovensku, nám zo Stručnej štúdie realizovateľnosti vyšla ako najvhodnejšia grantová schéma EEA grants, známe aj ako Nórske granty. EEA grants predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska na znižovaní sociálnych a ekonomických rozdielov v rámci EHP a posilnenie vzájomných vzťahov. Konkrétny program : Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov, poskytoval výzvu na oblasť podpory: Zelené inovácie v priemysle, čo nám tematicky zapadlo do projektového zámeru.

Spracovanie projektu

Po vykonaní prieskumu trhu (analýzy potrieb) a nájdenia vhodnej lokality – priemyselná areál v Krásne nad Kysucou, sme stanovili hlavný cieľ projektu - zvýšenie povedomia o CNG technológii v danom regióne vďaka poskytnutiu komplexného balíka služieb, ktorý bude pozostávať z vybudovania príslušnej CNG infraštruktúry, poskytovania služby prenájmu (výpožičky) CNG testovacích vozidiel, ako aj ponuky poradenstva pri prechodne na CNG technológiu. Pri spracovaní projektu bolo aj veľkou výhodou partnerstvo s ďalšími 2 subjektami, ktorí svojim zameraním zapadli do logiky projektu.

Realizácia projektu

Projekt je aktuálne vo fáze implementácie. Bola podpísaná grantová zmluva, aktuálne sa pracuje na získaní stavebného povolenia a vypracovaní objednávky CNG technológie. V rámci implementácie projektu, poskytujeme aj realizáciou verejného obstarávania, v tomto prípade VO pre obstaranie 5 vozidiel rôzne typu s CNG motorizáciu, ktoré budú použité na demonštračné účely – tzn. vyskúšanie si tejto technológie a porovnanie výhod oproti bežným naftovým a benzínovým automobilom. Súčasťou projektu sú aj konferencie na podporu povedomia o projekte a možnostiach čerpania Nórskych grantov, v rámci ktorých už bola realizovaná prvá Otváracia konferencia k projektu.

Výsledky projektu

Rozvoj infraštruktúry CNG v regióne
Zníženie CO2
Rozvoj MSP

Náš komentár k projektu

Spoločnosť Lubex, s.r.o. nás oslovila na základe pozitívnej referencie od nášho klienta CNG Slovensko, s.r.o., s ktorými sme taktiež pripravovali projekt na výstavbu CNG stanice. Lubex, s.r.o. preto prišiel s jasnou predstavou, čo od projektu očakáva. Pôvodne bolo jeho zámerom vystavať 2 CNG plniace stanice, no aj v vzhľadom na finančnú náročnosť tohto zámeru a posúdenie pre a proti sme dospeli ku kompromisu a postavili sme projekt na komplexnom balíku služieb : 1 CNG plniacej stanice, služby prenájmu CNG vozidiel a poradenstva pri prechode na CNG, čo sa pri hodnotení projektu ukázalo ako správne rozhodnutie.

Máte nápad a chcete ho realizovať ?