inovácia výrobného procesu

Inovácia výrobného procesu spoločnosti

M T J interiér, s.r.o. | rozpočet: 387 699,11 EUR

O čo išlo v projekte

Spoločnosť M T J Interiér sa zameriava na navrhovanie a výrobu atypického interiéru vyrábaného z ušľachtilých materiálov s vysokým nárokom na remeselné spracovanie. Hlavný cieľ projektu - inovácia výrobných procesov - bol napĺňaný pomocou obstarania inovačnej technológie pre dva výrobné procesy a to pre sekciu drevovýroby a sekciu kovovýroby.

Idea a jej sformulovanie

Produkcia interiérov prebiehala v troch fázach: výroba v drevárskej dielni, výroba v dielni určenej pre kovovýrobu a v lakovni. Idea projektu bola pripravovaná na základe komplexného zhodnotenia východiskovej situácie, identifikovaných rizík a strategického zámeru spoločnosti M T J interiér s.r.o., spočívajúcom v kontinuálnom skvalitňovaní výrobných procesov a investícii do inovácii. Z tohto zámeru vyšla idea v podobe inovácie dvoch výrobných procesov (kovovýroba a drevo-výroba).

Grant

Už pri formovaní idei sme tušili, že vhodným programom pre tento projekt bude Operačný program Výskum a inovácie (inovácia procesu a produktu). Spoločnosť M T J interiér spĺňala podmienky na to byť oprávneným žiadateľom, preto sme so spracovaním a podaním projektu neváhali.

Spracovanie projektu

Nadväzujúc na identifikované potreby a nedostatky bol spracovaný návrh celkového riešenia situácie vo výrobe, prostredníctvom realizácie zamýšlaného projektu. Ten plánoval inovovať dva výrobne procesy (drevovýroba a kovovýroba). Nedostatky drevárskej dielne predstavovali v postupnosti technologického procesu primárne absenciu celkovej automatizovanej kooperácie technológie a logistiky skladovania vstupného materiálu. Nedostatky v sekcii kovovýroby reprezentovala absencia digitálneho ovládania technológií a pri príslušných zariadeniach taktiež digitálneho odmeriavania sledovaných parametrov.

Realizácia projektu

V prvom inovovanom procese – drevovýrobe, boli prostredníctvom verejných obstarávaní vysúťažený dodávatelia niekoľkých CNC strojov, ktoré zvýšili efektivitu a skvalitnili drevovýrobu. V druhom procese (kovovýrobe), sa obstaralo niekoľko CNC lisov, fréz a ďalších potrebných strojov, ktoré spoločnosti pomohli dosiahnuť stanovený zámer – inovovať procesy v spoločnosti. Tesne po podaní žiadosti o NFP nastala vo výrobe havaríjna situácia, ktorá mala za následok okamžitú potrebu realizácie jedne časti projektu, ešte pred samotných schválením projektu. Nadväzujúc na to boli zabezpečené nevyhnutné procesy a časť projektu bola zrealizovaná ešte pred jeho schválením, vďaka čomu spoločnosť plynule a bez významnejších finančných strát spojenými s odstavením výroby inovovala svoju výrobnú činnosť.

Výsledky projektu

dva inovované procesy
zabezpečenie plynulej výroby pomocou viac fázovej realizácie projektu
dosiahnutie štandardov západnej Euŕopy a umiestnie výrobkov na tieto trhy

Náš komentár k projektu

Od začiatku sa jednalo o zložitý projekt. Pretože život priniesol nečakané situácie v podobe havarijnej situácie vo výrobe, na ktoré bolo potrené promptne reagovať. Tieto procesy si vyžadovali netradičný prístup a riešenia, ktoré bolo nevyhnutné presadiť aj do oficiálnej metodiky, aby bolo možné celý projekt úspešne realizovať.

Máte nápad a chcete ho realizovať ?