energetika plán obnovy

Vybudovanie fotovoltickej elektrárne (5,99 MW)

RIGHT POWER PROJECT 1, j. s. a. | rozpočet: 2 254 438,79 EUR

5,99 MW z OZE

Vybudovanie fotovoltickej elektrárne (5,99 MW) ako súčasť komplexnej obnovy energetickej infraštruktúry. Tento projekt je zameraný na čiastkový cieľ komplexného projektu obnovy energetickej infraštruktúry miestnej distribučnej sústavy v priemyselnom areáli ZŤS Martin.

Čiastkový cieľ v tomto prípade znamená vybudovanie skupiny zariadení (5 fotovoltických elektrární) ktoré budú, prostredníctvom miestnej distribučnej sústavy v spoločnom bode pripojené do regionálnej distribučnej sústavy.

Idea a jej sformulovanie

Skupina našich klientov nás oslovila s ideou komplexnej obnovy energetickej infraštruktúry miestnej distribučnej sústavy premysleného areálu ZTS Martin. Hlavnými identifikovanými výzvami boli:

1. zvýšenie kapacity výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

2. zníženie strát pri distribúcii energie

3. zvýšenie flexibility energetickej siete (redukcia výpadkov)

Grant

Aby bolo možné komplexný projekt "vyskladať" z viacerých grantových projektov museli byť vhodne zvolené grantové schémy, ktoré umožňovali ich vzájomnú kombináciu a dopĺňanie sa. Práve z tohoto dôvodu bol zvolený Plán obnovy - komponent 1 "Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra".

Spracovanie projektu

Tento komplexný zámer bol podrobený dôkladnej analýze a následne bol rozdelený na tri samostatné grantové žiadosti.

A. Táto grantová žiadosť mala za úlohu zvýšenie kapacity výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – 5 fotovoltických elektrární s celkovým inštalovaným výkonov 5,985 MW.

B. Súčasťou komplexného projektu je aj ďalšia (už schválená) grantová žiadosť projektu Výstavby zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE s celkovým rozpočtom 6 456 589,77 Eur.

C. Posledným tretím grantovým projektom je projekt Inovácia procesu výroby a distribúcie elektrickej energie z OZE t.j. vybudovanie energomostu a inovácie rozvodnej siete miestnej distribučnej sústavy.

Realizácia projektu

Projekt je aktuálne vo fáze implementácie. Bola podpísaná grantová zmluva a pripravujú sa príslušné výberové konania dodávateľov.

Výsledky projektu

Zvýšená kapacita z OZE o 5,99 MW
Splnená druhá fáza komplexného projektu
Inovácia energetickej infraštruktúry

Náš komentár k projektu

Pre podporu tohoto projektového zámeru, ako súčasť komplexnejšieho projektu, sme zvolili grantovú schému – Plán obnovy. Je to schéma, ktorá má ambíciu sa priblížiť spôsobu fungovania rámcových programov riadených priamo Európskou komisiou – primárny fokus na stanovené ciele projektu a nie na byrokratický proces. Z našej skúsenosti sa snahy Plánu obnovy o zmysluplnejšiu podporu projektových zámerov zatiaľ darí napĺňať a tešíme na ďalšie takto nastavené grantové výzvy !

Máte nápad a chcete ho realizovať ?