projekt zvýšenie miery recyklácie

Zvýšenie miery recyklácie odpadu

ZEDKO, s. r. o. | rozpočet: 382 163,75 EUR

O čo išlo v projekte

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie miery a efektivity recyklácie elektroodpadov za pomoci chemického spracovania v laboratóriu. Tento cieľ bol primárne naplnený prostredníctvom zvýšenia technologickej úrovne celého procesu recyklácie prebiehajúceho v prevádzke nášho klienta. Inovácia technologického zázemia sa primárne týkala laboratórnych zariadení, ktoré elektroodpad recyklujú hydrometalurgickým spôsobom.

Idea a jej sformulovanie

Po prvotnej komunikácií so spoločnosťou ZEDKO, s. r. o. sme spoločne hľadali hlavnú ideu či problém, ktorý chce alebo potrebuje spoločnosť vyriešiť. Po sérií týchto rozhovorov sme identifikovali niekoľko zlepšení / problémov, ktoré mal zamýšlaný projekt riešiť. Až po tejto identifikácií sme spoločne našli ideu pre projekt zvýšenia miery a efektivity recyklácie elektro odpadov, za pomoci chemického spracovania v laboratóriu.

Grant

Spoločnosti ZEDKO, s. r. o. sme po sformulovaní idei projektu vyhľadali vhodnú výzvu cez Operačný program Kvalita životného prostredia. Bola posudzovaná aj alternatíva cez Operačný program výskum a Inovácie, kde bol idea projektu takisto oprávnená, ale z dôvodu zvýšenia šancí na úspech bola zvolená varianta žiadosti o NFP cez Operačný program kvalita životného prostredia,

Spracovanie projektu

Celá časť spracovania žiadosti o dotáciu prebehla v úzkej komunikácií s technickými riešiteľmi projektu tak, aby sme od nich získali všetky potrebné informácie a povinné dokumenty pre spracovanie kvalitného projektu. Proces písania a zaslania žiadosti o NFP následne prevzala naša spoločnosť BALTEUS spol. s r. o. .

Realizácia projektu

Po schválení žiadosti o dotáciu a podpísaní grantovej zmluvy prichádza na rad implementácia projektu, v ktorej sme poskytli spoločnosti ZEDKO, s. r. o. komplexné poradenské služby v rámci realizačnej fázy projektu. Jednalo sa o služby externého manažmentu a administratívneho servisu pri dodržiavaní plánovaného časového harmonogramu. Súčasťou projektu bolo celkovo 10 verejných obstarávaní, ktoré v spolupráci s advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o. taktiež kompletne zastrešila spoločnosť BALTEUS spol. s r.o. .

Výsledky projektu

15 inovatívnych zariadení
zvýšenie kapacity a efektivity procesu recyklácie elektro-odpadu
nové kontrakty

Náš komentár k projektu

Tento projekt sa dotýkal laboratórnych postupov rafinácie drahých kovov z elektroodpadu. Po technickej stránke bol teda veľmi špecifický a samotný zamýšľaný recyklačný proces (po realizácii projektu) bol unikátny a teda si vyžadoval zákazkový vývoj a výrobu jedinečných zariadení - spolu 19 logických celkov, spolu s nákladným autom VZV.

Máte nápad a chcete ho realizovať ?