gabion projektový zámer

Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti GABION CENTER s.r.o.

GABION CENTER s.r.o. | rozpočet: 498 186,66 EUR

O čo išlo v projekte

Hlavným zámerom projektu bolo zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti prostredníctvom inteligentných technologických riešení. Projektový zámer bol napĺňaný pomocou inovácie produkčného procesu výroby zváraných gabiónových panelov. Vďaka tejto inovácií vznikol nový špecifický produkt s výrazne zvýšenými parametrami (oproti predošlému) a možnosťou okamžitého uplatnenia v praxi, čo pozitívne prispelo k rýchlej finančnej návratnosti investície a zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti.

Idea a jej sformulovanie

Portfólio spoločnosti tvorí výroba gabiónových panelov slúžiacich na protieróznu ochranu svahov, terénne úpravy, ako aj estetického oplotenia, pričom spoločnosť disponuje potenciálom stať sa lídrom na trhu. K naplneniu tohto potenciálu bolo potrebné odstrániť kvalitatívne nedostatky a zefektívniť výrobu tak, aby spoločnosť bola schopná naplniť kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky svojich odberateľov a teda aj trhu. Spoločnosť nás oslovila práve s touto ideou a zámerom.

Grant

Po identifikácií samotnej idei a zámerov projektu sme následne vyhľadali vhodnú výzvu z Operačného programu Výskum a inovácie, v ktorom bola spoločnosť GABION CENTER s.r.o. oprávnením žiadateľom a začali sme spracovávať žiadosť o NFP.

Spracovanie projektu

Po posúdení východiskovej situácie, zostavení technického zadania a vykonaní viacerých kôl prieskumu trhu bolo zistené, že žiaden slovenský alebo český dodávateľ nie je schopný dodať požadované zariadenie (špecifický zvárací automat). Prieskum trhu sa teda teda rozšíril na celú EU a aj realizačná časť projektu (najmä príprava verejného obstarávania) sa začala pripravovať v tomto kontexte. V spojitosti s technologickou stránkou projektu boli pre nás tieto súvislosti najnáročnejšou časťou projektu. K úspešnému sa vysporiadaniu sa s týmito výzvami projektu dopomohla najmä efektívna a otvorená komunikácia s klientom – spoločnosťou GABION CENTER s.r.o.

Realizácia projektu

Pre implementáciu projektu bol vytvorený projektový tím, ktorý bol okrem interných zamestnancov žiadateľa doplnený aj externými spolupracovníkmi (napríklad aj našou spoločnosťou BALTEUS, spol. s r.o.) so skúsenosťami s implementáciou projektov financovaných z Eurofondov a realizácie verejného obstarávania. Podklady k verejnému obstarávaniu boli pripravované dvojjazyčne, aby bolo možné uzavrieť zmluvu o dodávke zváracieho automatu aj so zahraničným dodávateľom, čo aj podarilo. Vďaka projektu spoločnosť GABION CENTER s.r.o. rozšírila portfólio svojich produktov, zvýšila svoju produktivitu a keďže bol celý projekt vedený profesionálne, jeho úspešné ukončenie spôsobilo rýchlu návratnosť investície.

Výsledky projektu

výrazne inovovaný výrobný proces
nová produktová rada zváraných gabiónov
zazmluvnený dodávateľ z Talianska

Náš komentár k projektu

Najnáročnejšom časťou projektu bola kombinácia dvoch faktorov, a to: špecifické technické požiadavky na aktivity projektu (dodanie unikátneho zváracieho automatu) a situácia kedy, ani viacerých kolách prieskumu trhu bolo jasné, že žiaden slovenský ani český dodávateľ nie je schopný dodať zariadenie s požadovanými parametrami. Pri inovačný projektoch je pomerne častým javom, že špecifické zariadenia, alebo služby je veľký problém obstarať/vysúťažiť, takéto dodávateľa, ktorý naozaj dokáže naplniť všetky požadované parametre v plnej miere. Tento projekt bol skvelá skúsenosť ako sa s podobnými situáciami vysporiadať v celoeurópkom merítku.

Máte nápad a chcete ho realizovať ?