vývoj a výroba novej linky

Vývoj a výroba linky na výrobu pletiva z hexagonálneho drôtu – produkt ASPHALTNET

NOVAS MACHINERY s.r.o. | rozpočet: 730 000,00 EUR

O čo išlo v projekte

Úspešne ukončený projekt, ktorý je kompletne vyúčtovaný, a ukončené a vydokladované boli aj 3 roky monitorovacieho obdobia v rámci projektu. Hlavnou aktivitou projektu bolo vytvorenie unikátneho technologického celku pre spracovanie oceľového drôtu do podoby nového produktu určeného pre segment stabilizačných stavebných prvkov. Išlo teda o spustenie bezproblémovej sériovej výroby všetkých variant tohto produktu s možnosťou okamžitého uplatnenia v praxi, prostredníctvom už zakontrahovanej spolupráce. Projekt svojim naplnením prispel k udržaniu zamestnanosti a celkovému ekonomickému rozvoju podniku.

Idea a jej sformovanie

Strategickým zámerom spoločnosti bolo rozvíjať segment výrobných liniek produkujúcich výrobky pre ďalšie použitie v stavebníctve. V rámci tejto iniciatívy existovala u nášho klienta konkrétna predstava o nových produktoch a o spôsobe technického prevedenia potrebných výrobných zariadení. V tejto fáze nás oslovili so spoluprácou, aby sme zanalyzovali možnosti podporenia takého typu projektu z Eurofondov.

Grant na realizáciu projektu

Po presnom sformulovaní samotnej idei a zámerov projektu (projekt ASPHALTNET) sme vyhľadali vhodný program - Operačný program Výskum a inovácie a vhodnú výzvu (inovácia produktu a procesu), v ktorom bola spoločnosť NOVAS MACHINERY s.r.o. so svojim zámerom oprávnená.

Spracovanie projektu

Celá technológia a samotný produkt bol unikátny a vysoko inovatívny natoľko, že v strojárenskom priemysle na Slovensku bol jediný svojho druhu. Keďže sa jednalo o zákazkový vývoj a výrobu, pri spracovaní projektu veľmi pomohla úzka komunikácia medzi nami a klientom, čoho výsledkom bolo presné zadefinovanie technických a technologických požiadaviek na produkt a výrobné zariadenie. Následne bol pre nás už proces spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre spoločnosť NOVAS MACHINERY s.r.o. jednoduchší.

Realizácia projektu

Pri spracovaní žiadosti o NFP bolo rozhodnuté, že projekt bude realizovaný dodávateľsky. Keďže projekt bol podporený z verejných zdrojov, musel byť dodávateľ vybraný príslušným postupom verejného obstarávania, čo sa úspešne podarilo. Realizáciou aktivít projektu došlo k inovácii produktu a následne bol tento produkt uvedený na trh. Očakávaná finančná investícia mala pomerne rýchlu návratnosť. Bola prínosom do inovatívnej technológie a tým pádom vznikol priestor pre efektívnejšie finančné výnosy z projektu, čo sa pozitívne prejavilo aj na finančnej situácií spoločnosti v najbližších rokoch od realizácie projektu.

Výsledky projektu

nová produktová rada ASPHALTNET
15 nových kontraktov
posilnenie konkurencieschopnosti

Náš komentár k projektu

Tento projekt prestavoval veľkú výzvu vo vzťahu k skutočnosti, že predmetom projektu bol zákazkový vývoj a výroba jedinečného strojárenského zariadenia. Technická špecifikácia a plánované realizačné fázy museli byť definované tak, aby výsledný produkt ASPHALTNET dosahoval požadované parametre a zároveň, aby dávala priestor na ponúknutie rôznych riešení jednotlivými dodávateľmi. V rámci úzkej spolupráci s klientom sa podarilo všetky výzvy tohoto projektu úspešne zvládnuť a projekt efektívne realizovať. Príslušný postup verejného obstarávania bol predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie bez zistených nedostatkov. Takisto bol celý eurofondový projekt predmetom auditu Európske komisie bez zistených nedostatkov.

Máte nápad a chcete ho realizovať ?